Who are Purple Plaques for?

Guidelines for proposing a Purple Plaque

Nominees must be:

 • Welsh or lived in Wales or had strong links with Wales
 • Someone who made an impact or remarkable contribution in Wales (either locally or nationally) or beyond Wales
 • Deceased women.

Decisions will be based on the following considerations:

 • The extent to which their contribution improved the lives of women or provided a role model for women
 • The extent to which the person has not yet been fully celebrated or memorialised in Wales
 • Practical considerations such as funding, planning permission etc.

To propose a plaque, please complete this form.

Data Protection

The Purple Plaques Wales Committee will only use your details for the purpose of contacting you for more information if necessary. Your details will not be shared with anyone else and will be shredded at the end of the process.

I bwy mae’r Placiau Porffor?

Canllawiau ar gyfer cynnig Plac Porffor

Rhaid i’r personau a enwebir fod:

 • Yn Gymreig neu wedi byw yng Nghymru neu â chanddynt gysylltiad agos â Chymru
 • Yn berson a wnaeth argraff neu gyfraniad nodedig yng Nghymru (naill ai’n lleol neu’n genedlaethol) neu y tu hwnt i Gymru
 • Yn fenywod ymadawedig.

Ystyrir y canlynol wrth benderfynu ar deilyngdod:

 • Y graddau y bu eu cyfraniad yn fodd i wella bywyd menywod neu ddarparu model rôl i fenywod
 • Y graddau y mae’r fenyw hon eto heb ei dathlu neu ei choffàu yn llawn yng Nghymru
 • Ystyriaethau ymarferol megis ariannu, caniatâd cynllunio ac ati.

I gynnig plac, cwblhewch y ffurflen hon os gwelwch yn dda.

Diogelwch Data

Bydd Pwyllgor Placiau Porffor Cymru ond yn defnyddio eich manylion at bwrpas cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth os bydd angen. Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu gydag unrhywun arall a byddant yn cael eu dinistrio ar ddiwedd y broses.